Chemical reactions solving Periodic table in Chemistry app Solubility table blurred solubility table background Chemical reactions list Periodic table in iPad Chemistry app iPad solubility table iPad Chemical reactions list

Đẹp kỳ bảng Mendeleev của

Hiển thị thông tin như bảng tuần hoàn bình thường.
Bấm một nguyên tố hóa học như nút trong bảng tính để tìm thêm thông tin về các yếu tố.

Periodic table in Chemistry app
next

Bảng tính tan của

Bảng tính tương tác của các chất hòa tan được thêm vào trong các ứng dụng.
Bạn không còn cần phải sử dụng sách tham khảo.

Solubility table
next

Solver của phản ứng hóa học

Các ứng dụng phát hiện ra các phương trình phản ứng hóa học ngay cả khi phần bên phải hoặc bên trái là không rõ, giúp bạn với hóa học hữu cơ và vô cơ.

Chemical reactions solving Organic chemical reactions
next

Ngay cả đối với iPad

next

Tải về chúng ngay bây giờ

Get Chemistry on Google Play