Chemical reactions solving Periodic table in Chemistry app Solubility table blurred solubility table background Chemical reactions list Periodic table in iPad Chemistry app iPad solubility table iPad Chemical reactions list

Bảng tuần hoàn Interactive

Thông tin về tất cả các nguyên tố hóa học có sẵn trong Bảng tuần hoàn thứ đẹp.
Nhấp vào một nguyên tố hóa học như nút để tìm thêm thông tin về nguyên tố này.

Periodic table in Chemistry app
next

Bảng độ tan

Ứng dụng chứa bảng tính tan tương tác.
Bạn không cần phải sử dụng sách tham khảo nhiều hơn nữa.

Solubility table
next

Phản ứng hóa học giải

Hóa học phát hiện ứng dụng câu trả lời cho các phương trình phản ứng hóa học ngay cả khi quyền hoặc phần bên trái là không rõ. Ứng dụng giúp bạn với hóa học hữu cơ và vô cơ. Phản ứng được hiển thị trong một hình thức thông thường và ion. Các phản ứng hữu cơ được hiển thị như hình ảnh

Chemical reactions solving Organic chemical reactions
next

Thậm chí có sẵn trên iPad

next

Tải ngay

Get Chemistry on Google Play