Đoán "Cách giải quyết phản ứng "?

Sử dụng ứng dụng hóa học

Dưới đây là các liên kết để tải xuống hóa học: