Đoán "làm thế nào để giải quyết phản ứng "?

Sử dụng ứng dụng Hóa học

Dưới đây là link tải Hóa học: